TERMENI SI CONDITII SPECIALE PRIMERENTING.COM

ULTIMA ACTUALIZARE: 02.08.2019

Aceștitermeni speciali ("Termeni Speciali")stabilesc termenii și condițiilecare guvernează(i) accesul la și utilizarea Platformeinoastre de către Furnizori și(ii) accesul la și utilizarea conținutuluiPlatformei de către Furnizori, inclusiv a Serviciilor furnizate de PrimeRentingatât prin intermediul Platformei, cât șiîn afaraacesteia.

Înainte de a utiliza Platforma încalitate de Furnizor, va trebui să acceptați,în mod expres, acești TermeniSpeciali. Suntem dispuși să vă punem ladispoziție Platforma numai dacăacceptați toțiacești Termeni Speciali. În cazcontrar, nu aveți dreptul să accesațisau săutilizați Platforma încalitate de Furnizor. În cazul în care utilizațiPlatforma în numele unei societăți,declarați că avețidreptul de a accepta aceștiTermeni Speciali în numele societățirespective. Într-un astfel de caz, prin utilizarea termenului "dumneavoastră" în aceștiTermeni, ne vom referi la societatea pe care o reprezentați.

Ne rezervăm dreptul de a modifica aceștiTermeni Speciali în orice moment. Dacă facem modificări Termenilor Speciali,vom publica versiunea actualizată a Termenilor Speciali pe Platformă șivom actualiza data "ultimeiactualizări" indicată în partea de sus a acestor Termeni Speciali șivă vom informa în mod corespunzător. De asemenea, vă rugăm să verificațiperiodic acești Termeni Speciali.Orice modificare a Termenilor Speciali se va aplica de la data la care esteefectuată, iar accesul sau utilizarea în continuare a Platformei după ceTermenii Speciali au fost actualizațiva constitui acceptarea modificărilor.

1.             GENERALITĂȚI

Orice termen scris cu literă mare șicare nu este definit înacești Termeni Speciali, va aveasensul dat de prevederile Termenilor aplicabili Platformei, care pot fi accesațiaici: https://www.primerenting.com/policy/terms-of-service.

AceștiTermeni Speciali se aplică raportului comercial dintrePrimeRenting și Furnizori în completareaTermenilor Platformei.

PrimeRenting șiFurnizorii vor agrea înafara Platformei, inclusiv prin intermediul e-mail-ului, alte condițiicontractuale care vor completa sau care vor deroga de la Termenii Speciali șiTermenii Platformei, dacă este cazul (CondițiiSpeciale”).

Termenii Platformei, Termenii SpecialișiCondițiile Speciale reprezintă contractuldintre PrimeRenting și Furnizori.

2.             CREAREA CONTULUI DE UTILIZATOR

Pentru a avea acces la toate funcționalitățiledisponibile pentru Furnizor, trebuie să vă înregistrațișisăcreați un Cont Extins.

Pentru a crea Contul Extins, trebuiesă aveți creat un Cont de Bază.

Pentru a crea Contul Extins,suplimentar față de informațiilefurnizate la crearea Contului de Bază, avem nevoie de numele societății,detalii despre societate (informațiigenerale / descriere societate), numele șiprenumele persoanei care deține/administrează contul,e-mail, telefon, CUI-ul societății, fus orar,adresă. Trebuie să furnizațiinformații exacte, actuale șicomplete despre Contul Extins.

De asemenea, pentru a crea un ContExtins, Furnizorul trebuie să accepte termenii șicondițiile speciale aplicabileFurnizorilor.

Un Cont Extins estedestinat a fi utilizat de către Furnizori și oferă accesul acestora la funcționalitatea publicării de Anunțuri  privind Echipamentele furnizate și accesul la alte funcționalitățile specifice, astfel cumsunt descrie în secțiunea 3. De asemenea, Utilizatorii cu Cont Extins au acces latoate funcționalitățile aferente unui Cont de Bază (de exemplu, pot vizualiza toate Anunțurile postate de către toți Furnizorii și pot lansa Comenzi).

2.1.        Folosirea Contului de Utilizator

Când utilizațiContul de Utilizator, trebuie să luațiurmătoarele măsuri de siguranță: (i) să alegețio parolăputernică;(ii) sămenținețișisăactualizați prompt, după caz,informațiile din Contul deUtilizator (iii) să vă protejațidatele Contului de Utilizator șiaccesul la contul dumneavoastră.

Dacă devenițiconștient de orice utilizareneautorizatăa parolei, a datelor Contului de Utilizator sau a Contului de Utilizator,trebuie să ne anunțațiimediat.

Înțelegețișisunteți de acord că suntețiresponsabil pentru toate activitățile care suntdesfășurate în Contuldumneavoastrăde Utilizator și, în măsura maximăpermisă de lege, acceptațitoate riscurile oricăruiacces autorizat sau neautorizat la Contul dumneavoastră deUtilizator.

3.             CONDIȚII DE UTILIZARE A PLATFORMEI

3.1.        Condiții de utilizare a Platformei și de publicare Anunțurilor

Pentrua putea utiliza Platforma în calitate de Furnizor, trebuie să fiți persoana juridică și să avețidreptul a închiria Echipamentul postat în Anunț, în calitate de locator.

Înțelegeți și sunteți deacord că PrimeRenting are dreptul, în mod discreționar, de a refuza utilizarea Platformei de către un Furnizor. În acest sens, PrimeRentingare dreptul de a bloca crearea unui sau accesul la  un Cont de Utilizator de către un Furnizor.

Înțelegeți și sunteți deacord că prin utilizarea Platformei în calitate de Furnizor și prin listarea Echipamentelor, garantați faptul că suntețio persoană juridică și că avețidreptul de a închiria Echipamentul postat în Anunț.

Furnizoruleste unicul responsabil de veridicitatea informațiilor furnizate, iar PrimeRenting nu își asumă nicio răspundere cu privire la informațiile furnizate de acesta, în special cele privind dreptul acestuia de a închiria Echipamentul postat în Anunț și specificațiile tehnice ale Echipamentelor publicate în spațiul dedicat acestor informații în cadrul procesului de Publicare al unui Anunț, așa cumeste descris la punctul 3.2.

3.2.        Publicarea unui Anunț privind un Echipament

Orice Furnizor care are Contul deUtilizator creat are posibilitatea de a publica un anunțcu un Echipament în Platforma noastră („Anunț”).Furnizorii sunt singurii responsabili pentru informațiile furnizate de aceștia în postările lordin Platformă.

Pentru a posta un Anunțcu un Echipament, un Furnizor trebuie să indice multiple informațiicu privire la Echipament, dintre care unele în modobligatoriu, iar altele în mod facultativ: categorie(obligatoriu) si subcategorie (daca va fi cazul), denumire Echipament,   descriere si SpecificațiiTehnice Echipament (obligatoriu), prețulpe zi/săptămână/lună (obligatoriu), numărul de Echipamente de acest tip (unAnunț poate conținemai multe Echipamente identice care pot fi închiriate simultan) (obligatoriu),cel puțin o imagine a Echipamentului, ),datele calendaristice în care Echipamentul este indisponibil (facultativ),servicii opționale / consumabilepe care le poate oferi Furnizorul (facultativ), județ/sector(facultativ).

De asemenea, Furnizorul trebuie săindice în mod obligatoriu anumite date referitoare la Echipamentul ambalat:greutate (kg), înălțime (cm),lungime (cm), adâncime(cm), precum si adresa de preluare a echipamentului (obligatoriu) Aceste datesunt necesare pentru cazul în care PrimeRenting va oferi serviciile deorganizare a transportului Echipamentului. Furnizorii sunt singuriiresponsabili pentru acuratețeaacestor date și suportă toatecosturile și pagubele surveniteca urmare a indicăriiunor date neconforme.

Un Anunțcu un Echipament nu poate conține:

·               orice link-uri(legături URL), altele decât cele autorizate în mod expres de PrimeRenting;

·               cuvinte cheierepetate, înșelătoare șicare nu sunt relevante pentru Echipamentul respectiv;

·               informațiiincorecte, false sau înșelătoare (cum arfi imagini false sau o descriere falsă a Echipamentului);

·               orice alt conținutcare încalcă cerințeleConținutului Utilizatorului (așaeste definit mai jos).

Nu avețidreptul săutilizați Platforma pentru(fără limitare):

·               a publica Anunțuriîntr-un mod care nu respectă legile aplicabile, inclusiv, dar fără a se limitala legile privind proprietatea intelectuală;

·               a vinde, promova saua face publicitate unor produse sau servicii ce nu au legătură cu Echipamentulpublicat sau cu scopul PrimeRenting

·               a face publicitateunor servicii sexuale;

·               a susțineun anumit partid politic, o agendă politică sau o pozițiepolitică;

PrimeRenting îșirezervădreptul de a elimina orice Anunțsau orice conținut din Platformă care nurespectăacești Termeni, precum șiatunci cândconsideră,în mod discreționar,căun Anunț nu este în interesulsău sau al Platformei.

3.3.        Verificarea Anunțului

Odată ce Anunțuleste postat de catre Furnizor  în Platformanoastră, vom verifica conformitatea Anunțuluicu condițiile stabilite în aceștiTermeni. De exemplu, vom verifica, inclusiv, dar fără a se limita la: (i) conținutulAnunțului (ii) completarea corectă ainformațiilor despreEchipament.

În cazul în care Anunțulnu îndeplinește cerințelede publicare prevăzuteîn aceștiTermeni, sau în cazul în care PrimeRenting consideră necesar, PrimeRenting vainforma Furnizorul cu privire la informațiile ce trebuie modificate și vor coopera pentru modificarea Anunțului. De asemenea, încazul în care PrimeRenting consideră , în mod discreționar,căpublicarea Anunțului nu este în interesul său șial Platformei, Anunțul respectivva fi ștersdin Platforma noastră.

Cu toate acestea, PrimeRenting valimita verificarea Anunțului ladocumentele sau informațiile furnizatede Furnizor. PrimeRenting nu este responsabilă în cazul în care un Furnizorfurnizează informații saudocumente false.

3.4.        Publicarea Anunțului

Odată ce verificarea Anunțuluieste efectuată de PrimeRenting în conformitate cu articolul 3.3. de mai sus,iar PrimeRenting este de acord cu păstrarea respectivului Anunț sau dacă PrimeRenting și Furnizorul au modificat Anunțul conform instrucțiunilor PrimeRenting,Anunțul va fi vizibil în Platforma noastrăpână când Furnizorul șterge sau dezactiveazăAnunțul sau până când PrimeRenting ștergesau dezactivează Anunțul respectivfie pentru cănu mai este actualitate, fie pentru că Anunțulnu îndeplinește cerințelede publicare prevăzuteîn aceștiTermeni, sau în cazul în care PrimeRenting consideră, în mod discreționar,căpublicarea Anunțului nu este în interesul său șial Platformei.

Furnizorultrebuie să informeze PrimeRenting înainte de a șterge un Anunț cu privire la un Echipament închiriat la momentul respectiv sau careurmează să fie închiriat (a fost plasată o Comandă).

Cu toate acestea, Furnizorul nu aredreptul de a ștergeun Anunțîncazul încare un Client a plasat o comandă cu privire laEchipamentul menționatînAnunț,iar Comanda nu a fost confirmată, potrivit secțiunii5.1. de mai jos..

Pentru ca un Anunțulsă apară într-o căutare efectuată de un Client, luăm în considerare diferitecriterii de corespondență, cum ar fi corespondențadintre detaliile Echipamentului publicat șicriteriile de căutareindicate de Clienți. Cu toate acestea,nu garantămcăAnunțul îndeplineștecriteriile de corespondență șicăva apăreaîntr-o căutare efectuată de un Client.

3.5.        Primirea plății

Atunci când un Echipament esteînchiriat prin intermediul Platformei noastre, în conformitate cu secțiunea5 de mai jos, banii plătițide Client vor fi transferațiîn conturilebancare ale PrimeRenting.

Din Costul Serviciilor Furnizorului(astfel cum este definită mai jos), suma de bani ce se cuvine Furnizorului(Chiria și, dacă este cazul,costul transportului dacă a fost asigurat de Furnizor) vafi transferată în contul acestuia într-un interval de zile lucrătoare stabilitcu Furnizorul prin Condițiile Speciale.Din suma de bani pe care o vom transfera Furnizorului, vom păstra Taxa (așaeste definită mai jos).

Pentru evitarea oricărui dubiu,Furnizorii împuternicesc PrimeRenting pentru a primi plata în numele lorCostului Serviciilor Furnizorului. Ca atare, în acest caz, PrimeRenting acționează doar camandatar al Furnizorilor și,în această calitate,PrimeRenting primește banii de laClienți.

Cu toate acestea, pentru claritate,PrimeRenting nu este și nu acționează ca unprocesator de plăți,ca o bancă sau ca orice alt tip de instituțiefinanciară.

3.6.        Alte funcții din meniul Platformei

În timp ce utilizațiPlatforma, aveți posibilitatea de aefectua în orice moment oricare dintre următoarele acțiuni:

·               Lista cuAnunțurilepostate și posibilități de editare;

·               Istoriccomenzi primite;

·               Statusulcomenzii (Neconfirmată sau Confirmată);

·               Furnizorulpoate accesa meniul Setări de undepoate modifica datele completate la crearea Contului de Utilizator.

În plus, Furnizorul are acces șila toate funcționalitățilepentru Clienți, descrise mai jos.

Clarificare

Informațiileafișate în „Istoric Comenzi” suntdoar informative, fiind bazate pe prețurileafișate pe Platformă și pe restul informațiilordisponibile la momentul plasării Comenzii prin Platforma. Acestea pot suferimodificări prin Contractul de Închiriere încheiat intre Client si Furnizor, cazîn care informațiile din Contractul de Închiriere prevalează

4.             ÎNCHIRIEREA ECHIPAMENTULUI PUBLICAT

4.1.        Încheierea contractului de închiriere și Confirmarea Comenzii

Odată plasată Comanda decătre Client, PrimeRenting, în calitate de intermediar, va intermediaîncheierea Contractului de Închiriere dintre Furnizor și Client.

În acest context, vomdesfășura, deregulă, următoarele activități:

·               vom contactaFurnizorul pentru confirmarea fermă a disponibilitățiiEchipamentului (confirmarea sau infirmarea șieventualele modificări se vor efectua prin intermediul e-mail-ului);

·               vom transmiteFurnizorului Raportul Coface InfoQuick (astfel cum este definit mai jos);;

·               vomstabili împreună cu Clientul și Furnizorul, la fiecare comandă, cine este însărcinat cutransportul Echipamentului: Furnizorul, Clientul sau PrimeRenting (confirmarease va efectua prin intermediul e-mail-ului). Vom intermedia transportul, incazul in care acest serviciu nu este oferit de către Furnizor, iar Clientul sauFurnizorul solicită transportul Echipamentului.

·               la fiecare Comandă vomstabili împreuna cu Furnizorul/Clientul, dacă se dorește încheierea unei asigurărifacultative și vom urma procedura descrisă mai josîn Secțiunea 6.

·               Furnizorulva pune la dispoziția PrimeRenting contractul de închiriere pe care îl propune pentruclient.

·               Vomtrimite Clientului Contractul de Închiriere propus de Furnizor pentru a-l semnași a ni-l trimite înapoi scanat pe e-mail

·               Ulteriorsemnării, vom trimite Clientului Confirmarea Comenzii, inclusiv instrucțiuni de plată cu privirela Costul Echipamentului și/sau transport și/sau asigurare împreună cu Termenii și Condițiile pentru transport și/sau asigurare); Pentru claritate, o comandă este consideratăconfirmată numai după ce se semneazăContractul de Închiriere si după ce seefectuează plata de avans (în funcție de termenii de plata stipulați în Contractul de Închiriere)

·               În 24 de ore de laintrarea în vigoare a Contractului de Închiriere, Furnizorul are obligația de a modifica înContul său de Utilizator statusul Comenzii (din Neconfirmat în Confirmat) și/sauperioada de închiriere, daca este cazul. În cazul in care nu îșirespecta aceasta obligație,PrimeRenting își rezerva dreptul dea modifica acești parametri corespunzător

·               După confirmareaplătii de către Client, Furnizorul va emite Factura aferentă și o va transmite cătrePrimeRenting pentru a o înainta Clientului.

·               vomnotifica periodic Clientul și Furnizorulcu privire la detaliile Comenzii (finalizare cu succes, retur Echipament, etc).

În funcțiede situația specifică, PrimeRentingar putea desfășura șialte activitățiîn afaraPlatformei înlegătură cu închiriereaEchipamentului. Toate aceste activități vor fiagreate cu Clientul sau Furnizorul în mod concret, în funcțiede situația specifică.

Contractul de Închiriere va fiîncheiat între Furnizor șiClient prin intermediul PrimeRenting, care va intermedia întregul procesîn afaraPlatformei. Înacest context,  comunicarea dintreFurnizor și Client se vaefectua prin intermediul PrimeRenting.

Clarificări

PrimeRenting este doar un intermediar șinu este parte la Contractul de Închiriere care urmează să fie încheiat întreFurnizor și Client în ceea ceprivește Echipamentul închiriat.

Toate drepturile șiobligațiile ce rezultă dinContractul de Închiriereproduc efecte doar întreFurnizor și Client.

Înțelegețișisunteți de acord că nu avem niciorăspunderefațăde dumneavoastră sau față de orice terță parte pentruorice pretenții sau daune care potrezulta în temeiul sau în legătură cu Contractului de Închiriere.

4.2.        Plata Comenzii

4.2.1.   Plata CostuluiServiciilor Furnizorului

Odată încheiat Contractul deÎnchiriere, Clientul va face plata Costului Serviciilor Furnizorului  conform condițiilorstabilite prin Contractul de Închiriere încheiat între Furnizor si Client și/sauconform termenilor și condițiilorde transport și/sau asigurare și/saua condițiilor agreate cuPrimeRenting.

4.2.2.   Plata Serviciilor Opționale PrimeRenting

Așacum este descris în secțiunile 5 și 6 de mai jos,  Furnizorii pot opta pentru anumite servicii opționalefurnizate/contractate de PrimeRenting precum transport si/sau asigurareEchipament („Serviciile Opționale PrimeRenting”).

Plata transportului Echipamentului

Plata de către Furnizor a transportuluicontractat de PrimeRenting se va efectua in conturile bancare ale PrimeRenting,după cum se agreează de la caz la caz.

În cazul in care plata transportuluinu este efectuata in timp util, PrimeRenting are dreptul de a nu oferiserviciile de transport sau de a suspenda furnizarea acestor servicii. Acestlucru poate avea consecințe asupra perioadei de închirierestipulate in Contractul de Închiriere. În acest caz nu vom fi responsabili demodificările acestui parametru și nici de orice alte daune/pagube suferite deClient sau Furnizor, atât timp cat Furnizorul nu aefectuat plata așa cum a fostsolicitată.

Plata asigurării Echipamentului

Plata asigurării Echipamentului decătre Furnizor se va efectua in conturile bancare ale PrimeRenting, după cum seagreează de la caz la caz.

În cazul în care Furnizorul nuefectuează plata asigurării în conformitate cu condițiile agreate, PrimeRenting are dreptul  de a nu asista Furnizorul în încheiereaasigurării sau de a lua măsuri pentru inactivarea asigurării. În acest caz nuvom fi responsabili de consecințele neîncheierii poliței de asigurare sau de inactivare a acesteia șinici de orice alte daune/pagube suferite de Client sau Furnizor, atât timp catFurnizorul nu a efectuat plata așa cum a fostsolicitată. De asemenea, nu suntem responsabili nici dacă anumite clauze dinContractul de Închiriere fac referire la aceasta asigurare (cum ar fi lipsaunei garanții  în cazul în care se încheie o asigurare aEchipamentului), iar Furnizorul nu plătește așacum a fost agreat sau nu respectă solicitările pentru încheierea asigurării intimp util.

4.3.        Plată recurentă

În cazul în care Furnizorul șiClientul au agreat prin Contractul de Închiriere plățirecurente ale Chiriei, PrimeRenting va transmite instrucțiunirecurente Clientului pentru efectuarea plății Chiriei, ladatele scadente, astfel cum sunt indicate în Contractulde Închirieresi/sau conform instrucțiunilorprimite de Furnizor.

In cazul in care Clientulrealizează plățile direct în conturile Furnizorul, cel din urma va fi incontinuare facturat în baza contractului existent între PrimeRenting siFurnizor, până la încetarea Contractului de Închiriere dintre Furnizor siClient

4.4.        Efectuarea plăților

Plata de către Client a CostuluiServiciilor Furnizorului, precum și plata Serviciilor Opționale PrimeRenting(dacă acestea sunt contractate și plătite de Client)se efectuează în conformitate cu dispozițiile prevăzute de Termenii Platformei.

Încazul în care ServiciileOpționalePrimeRenting sunt contractate și plătite de Furnizor,vom trimite Furnizorului unul sau mai multe link-uri (adresă URL) către opagină dedicată a Procesatorului de Plățiunde Furnizorul va trebui să efectueze plata/plățile.De asemenea, în cazul în care Furnizorul optează în acest sens, plata Serviciilor Opționale PrimeRenting, se poate efectua și prin ordinde plată,caz încare vom trimite Furnizorului  instrucțiunispecifice cu privire la detaliile bancare (cont IBAN, titular, bancă) unde trebuiesă efectueze plata/plățile.

Plata Costului ServiciilorFurnizorului, precum și plata Serviciilor Opționale PrimeRenting  se efectuează în RON. În cazul în carevreunul dintre costurile incluse este în Euro, conversia se efectuează în RONla cursul stabilit de Banca Națională a României înziua plății sau la cursul menționatpe instrucțiunea de plată,factură sau Contractul de Închiriere.

Toate sumele de bani vor fi vorfi transferate înconturile bancare ale lui PrimeRenting.

Plata Costului ServiciilorFurnizorului, precum și plata Serviciilor Opționale PrimeRenting  se face fie prin utilizarea serviciilorProcesator de Plăți, fie doar prinintermediul băncilor (în cazul ordinelor de plată). Înțelegețișisunteți de acord că nu furnizămserviciile respective și nu le putemcontrola. Nu vom fi responsabili sau răspunzători pentruorice pretenții, daune, plăți,deficiențe, amenzi, hotărâri, datorii,pierderi, costuri și cheltuielirezultate din sau legate de utilizarea serviciilor de plată respective.

Recomandare

Pentru a putea oferi un serviciu desuport cât mai bun utilizatorilor noștri,PrimeRenting recomandă ca tot fluxul de informații/ plăti / documente sa fie desfășuratprin intermediul PrimeRenting. Astfel, vom putea fi la curent șicontrola procesul de închiriere de la început pana la sfârșit,oferind încredere utilizatorilor, precum șirepetabilitatea procesului.

4.5.        Renunțarea la Comandă

Furnizorul și Clientul pot decide să renunțe la Comandă, însă procesul de renunțare se va desfășura în afara Platformei și, dacă este cazul, în acord cu termenii Contractuluide Închiriere dintre Furnizor si Client. PrimeRentingpoate asista Furnizorul și Clientul în acest proces oușoară desfășurarea procesului, însă nu va fi răspunzător pentru nicio dauna sau prejudiciu ce arputea rezulta din acest proces.

4.6.        Actualizarea Comenzii

Odată finalizat procesulde închiriere a Echipamentului, în conformitate cu această secțiune, Furnizorul trebuie să actualizeze detaliile Comenzii (de exemplu, statusul sauperioada, daca aceasta s-a modificat odată cu semnarea sau pe durataContractului de Închiriere).

În cazul în careFurnizorul nu modifică detaliile Comenzii în decurs de 24 de ore de la acestea,PrimeRenting își rezervă dreptul a modifica acestedetalii.

4.7.        Modificarea sau încetarea Contractului deÎnchiriere

În cazul modificăriiContractului de Închiriere (în orice fel, inclusiv prin extinderea perioadei deînchiriere), precum și în cazul încetării acestuia (înorice alt mod diferit de împlinirea perioadei de închiriere, Furnizorul are obligația de a aduce acest lucru la cunoștința noastră si de a furniza documenteleaferente.

5.             TRANSPORTUL ECHIPAMENTULUI

Furnizorii auposibilitatea de a oferi Clienților servicii de transport a Echipamentului închiriat. În acestsens, la momentul postării Anunțului, Furnizorul trebuie să bifeze că oferă transportul Echipamentului.

În cazul în careFurnizorul nu introduce mențiunea referitoare la transport, PrimeRenting poate oferi serviciide transport prin intermediul unui transportator terț

Serviciile de transportoferite de PrimeRenting pot fi contractate și de Furnizori, caz în care Furnizorii au obligația de a plăti prețul transportului în condițiile prevăzute de Secțiunea 4.

Clarificări

Pentru evitarea oricărui dubiu,transportul este oferit de o companie de transport în conformitate cu termenii șicondițiile specifice ale companieirespective de transport aplicabile acestui serviciu. Termenii și condițiile de transport vor fi disponibil pe Platformăsau vor fi trimiși pe e-mail Clienților și/sau Furnizorilor.

Echipamentul va fi preluat de laadresa indicată de Furnizor în secțiuneade detalii a Anunțului  șilivrat la adresa indicată de Client  în cadrul procesului de lansare a Comenzii.Dacă adresele de preluare sau livrare ale Echipamentului diferă fațăde cele indicate Furnizor sau Client, aceștiaau obligația de a ne informa înscris referitor la adresa corectă de preluare sau livrare. Nu suntemresponsabili pentru costurile suplimentare sau pagubele cauzate de informațiileeronate indicate de Furnizor sau Client (cum ar fi, indicarea unei adrese greșitede preluare sau de livrare).

Costul transportului se calculează înfuncție de greutatea șidimensiunile Echipamentului ambalat, astfel cum sunt indicate de Furnizor insectiunea de listare a echipamentului. Nu suntem responsabili pentru costurilesuplimentare sau pagubele cauzate de informațiileeronate indicate de Furnizor sau Client.

Costul transportului este aferentnumai livrării Echipamentului la adresa indicată de Client șinu include și costul de retur alEchipamentului, precum nici alte costuri de manipulare ale echipamentelor (ex: încărcaresau descărcare din mijlocul de transport, împachetare etc). Costul de retur vafi calculat separat și ulterior în funcțiede fiecare situație în parte.Serviciile de transport sunt furnizate prin intermediul unui transportator terțșisunt supuse termenilor și condițiilorspecifice ale companiei respective de transport aplicabile acestui serviciu. Înțelegeți și sunteți de acord că nufurnizăm serviciile respective și nu le putem controla. Nu vom fi responsabili sau răspunzători pentru orice pretenții, daune, plăți, deficiențe, amenzi, hotărâri, datorii, pierderi,costuri și cheltuieli rezultate din sau legate de transportulEchipamentului.

6.             ASIGURAREA ECHIPAMENTULUI

PrimeRenting oferă CliențilorșiFurnizorilor suport înîncheierea uneipolițe de asigurare cu privire laEchipament. 

PrimeRenting nu esteintermediar de asigurări. Pentru claritate, PrimeRenting are doar calitatea decontractant în contractul de asigurare (i.e., are doar responsabilitatea plaților), Pentru încheiereaasigurărilor, va fi nevoie de anumite informații de la Furnizor si posibil și de la Client. Deasemenea, asigurarea va putea fi încheiată de Client doar dacă Furnizorul estede acord cu acest lucru.

Pentru încheierea poliței de asigurare, PrimeRentingva îndruma Clientul sau Furnizorul către compania de asigurare pentrustabilirea detaliilor. Vom intermedia schimbul anumitor documente si informații. Clientul si/sauFurnizorul sunt responsabili pentru datele furnizate Asiguratorului și eventualele dispute sevor rezolva direct intre ei.

Polița de asigurare nu va fi încheiată  până când Clientul sauFurnizorul nu efectuează plata acesteia și nu avem dovada plătii. Dacă asigurarea este încheiată pe termenmai lung cu plăti recurente, iar pe parcursul plăților Clientul sau Furnizorul nu mai efectuează plata tranșelor, polița de asigurarea va putea fi încetată anticipat

Clarificări

Pentru evitarea oricărui dubiu, polițade asigurare este oferită de o companie de asigurări șiasigurarea este oferită în conformitate cu termenii șicondițiile specifice ale companieirespective de asigurări aplicabile acestui serviciu, disponibile in sectiunea dedicata Groupama Asigurari care poate fi accesata de pe website-ul nostru.

Pentru claritate, PrimeRenting doaroferă Clienților șiFurnizorilor posibilitatea de a beneficia de o poliță de asigurare.Cu toate acestea, polița de asigurareeste oferităde o companie de asigurare terță. Înțelegeți și sunteți de acord că nufurnizăm serviciile respective și nu le putem controla. Nu vom fi responsabili sau răspunzătoripentru orice pretenții, daune, plăți, deficiențe, amenzi, hotărâri, datorii, pierderi, costuri și cheltuieli rezultate dinsau legate de polița de asigurare.

Furnizorii și Clienții declară, prin acceptarea acestor Termeni, faptul că nu există o altăasigurare pentru acel Echipament care să se suprapună cu asigurarea pe care ovom oferi noi, în conformitate cu prevederile acestei secțiuni.

7.             RAPORTUL COFACE INFOQUICK

Pentru a facilita cunoaștereasocietăților care utilizeazăPlatforma noastră (în calitate de Furnizori sau Clienți)șipentru a crea încredere în Platforma noastră, punem la dispozițiautilizatorilor noștri implicațiîn procesul de închiriere a unui Echipament un raport cu informațiidespre societățile implicate înprocesul de închiriere respectiv ("Raportul Coface InfoQuick”).Scopul Raportului Coface InfoQuick este să ofere utilizatorilor implicațiîn procesul de închiriere posibilitatea de a face o evaluare asupra bonitățiiacestora.

Raportul Coface InfoQuick  este oferit in în mod gratuit si implicitFurnizorilor în momentul in în care un anumit Client persoana juridica plaseazăo comandă prin Platforma. Pentru accesarea suplimentara a informațiiloroferite prin Coface InfoQuick în alte situațiifață de cea menționatăanterior, Raportul Coface InfoQuick va fi oferit contra cost.

Clarificări

Raportul Coface InfoQuick este pus ladispoziția utilizatorilor noștriprin utilizarea serviciilor unui prestator terț,Coface. Înțelegețișisunteți de acord că nu furnizămserviciile respective și nu le putemcontrola. Nu vom fi responsabili sau răspunzători pentru orice pretenții,daune, plăți, deficiențe,amenzi, hotărâri, datorii, pierderi, costuri șicheltuieli rezultate din sau legate de informațiilecuprinse în Raportul Coface InfoQuick.

8.             ACTUALIZAREA INFORMAȚIILORDIN PLATFORMĂ

Pentru claritate,Furnizorii au obligația de a actualiza permanent și de a se asigura că toate informațiile indicate în Conturile de Utilizator, în Anunțuri sau în orice altă parte Platformei sunt corecte și reflectă realitatea.

În cazul în carePrimeRenting constată că informațiile din Platformă nu sunt corecte,Furnizorii înțeleg și sunt de acord cu următoarele drepturi ale PrimeRenting:

·               PrimeRenting aredreptul de a accesa si modifica anumite date în profilul / postărileutilizatorilor.

·               PrimeRenting aredreptul de a modifica Anunțurile postate deFurnizori;

·               PrimeRenting aredreptul de a adaugă Servicii OpționalePrimeRenting (pret estimat asigurare sau transport) atașateAnunțurilor.

·               PrimeRenting aredreptul de a modifica perioada de închiriere in conformitate cu Contractul deînchiriere încheiat intre Furnizor si Client;

·               PrimeRenting aredreptul de a modifica statusul unei comenzi („Confirmata” sau „Neconfirmata”)in functie de situatie;

Pentru evitarea oricărui dubiu,PrimeRenting are dreptul de a efectua aceste modificări inclusiv prin accesareaConturilor de Utilizator ale Furnizorilor.

9.             TAXE ȘI FACTURARE

Taxele șicondițiile de plată ale acestorase stabilesc de cătrePrimeRenting și fiecare Furnizori în parte prin încheiereaCondițiilor Speciale. Taxa va fi subforma unui procent din valoarea Chiriei și acesta poate diferiîn funcție de anumiți parametri precumvaloarea Chiriei, perioada de închiriere, frecventa închirierilor

În cazul în care Furnizorul șiClientul au stabilit prin Contractul de Închiriere plățirecurente, înconformitate cu secțiunea 4.3 demai sus, PrimeRenting va emite factura aferentă Taxei ladatele indicate înContractul de Închirierepentru plata Chiriei, indiferent dacă plata Chiriei a fost efectuatăde către Client și indiferent dacă plata Chirieise efectueazăprin intermediul PrimeRenting sau nu.

În cazul în care plata Chiriei nu seefectuează prin intermediul PrimeRenting, Taxa va trebui plătită de Furnizor întermen de 5 zile de la emiterea facturii.

9.1.        Modificarea Taxelor

Avem dreptul de a schimba Taxeleocazional. Atunci când vom face acest lucru, Taxele actualizate vor ficomunicate, agreate si aplicabile de la data la care se efectueazămodificările.

9.2.        Promoții

Avem dreptul de a oferi reduceri deTaxe ocazional. În acest caz, vă vom informa în consecință, iarreducerea se va aplica înconformitate cu condițiile stabilitede PrimeRenting.

10.          EVALUAREA FURNIZORILOR

Furnizorii vor fi periodic evaluațipe baza unor criterii stabilite de PrimeRenting și vor primi rapoarteîn acest sens. În cazul în care PrimeRenting consideră, în mod discreționar, că este în interesul Platformei poatesuspenda, bloca, dezactiva, șterge Contul de Utilizator al unui Furnizor.

11.          CLAUZE NEUZUALE

Prin acceptareaacestor Termeni, acceptați în mod expres și sunteți de acord cu prevederile referitoare la limitările de răspundere(clauze:. 2, 3, 4, 5, 6, 7), unilaterală (clauza 10) șisuspendarea executării (clauza 10).