POLITICA PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTERPERSONAL PRIMERENTING.COM

 ULTIMA ACTUALIZARE: 02.08.2019

Respectarea vieții dumneavoastră private este unul dintre angajamentele noastre fundamentale și,de aceea, acordăm cea mai mare atenție prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu legislația aplicabilă, inclusiv fără limitare Regulamentul General de Protecțiea Datelor cu caracter personal nr. 679/2016 (RGPD”).Suntem conștiențide importanța păstrării confidențialității, integrității și securitățiidatelor dumneavoastră cu caracter personal ("Date cu Caracter Personal") și am redactat această politică de prelucrare a datelor cu caracter personal („Politica”) pentru a explica modul încare Datele dumneavoastră cu Caracter Personal sunt colectate, stocate,utilizate și dezvăluite de către PRIMERENTINGMARKETPLACE SRL, cu sediul în Str. Fierari Nr. 17, parter, Sector 2, București,cod de identificare fiscală (CIF) 39709882, număr deînregistrare în Registrul ComerțuluiJ40/11196/2018 ("PrimeRenting","noi"), în calitate deoperator, în legătură cu accesul la șiutilizarea website-ului disponibil la adresa URL www.primerenting.com și a conținutului aferent acestui website, inclusiv  a Serviciilor furnizate de PrimeRenting atâtprin intermediul Platformei, cât și în afara acesteia („Platforma”).

De fiecare dată când suntem obligațide legea aplicabilăsau dorim să folosim acest temei legal, vom solicita consimțământuldumneavoastră liber, informat, specific șineechivoc pentru prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal. Prinexprimarea consimțământului dumneavoastră,veți fi de acord că putem colecta,folosi, dezvălui, prelucra șitransfera Datele cu Caracter Personal, în conformitate cu această Politică.

Ne rezervăm dreptul de a modificadispozițiile acestei Politici,atunci când este cazul. Dacă vom face modificări la această Politică, vom facedisponibilă versiunea actualizată pe Platformă șivom actualiza data menționată la"Ultima actualizare". De asemenea, vă vom atenționacu privire la modificările intervenite, pentru a ne asigura că suntețiinformat cu privire la modul în care vor fi utilizate Datele cu CaracterPersonal. Orice modificare a Politicii se va aplica de la data la care a fost efectuată,cu excepția modificărilor carenecesită consimțământuldumneavoastră prealabil șicare se vor aplica din momentul în care vă vețiexprima acest consimțământ.

Orice termen scris cu literă mare șicare nu este definit înaceastăPolitică,va avea sensul dat de prevederile Termenilor șiCondițiilor aplicabili Platformei, carepot fi accesați aici: https://www.primerenting.com/policy/terms-of-service.

1.             APLICABILITATE

Această Politică se aplică strictprelucrării Datelor cu Caracter Personal efectuate de PrimeRenting, în calitatede operator de Date cu Caracter Personal. Pentru evitarea oricărui dubiu,Politica nu se aplică (i)prelucrărilor efectuate de PrimeRenting în calitate de persoană împuternicită(cum ar fi situația în carePrimeRenting colectează Date cu Caracter Personal pentru a facilita încheiereapoliței de asigurare sau a organizariitransportului, dacă este cazul) sau (ii)prelucrărilor efectuate de către orice alt operator către care sunt transmiseDatele cu Caracter Personal.

2.             DATELE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE, SCOPURILE PRELUCRĂRII ȘITEMEIURILE DE PRELUCRARE

2.1.        Date de navigare pe Platformă

Sistemele informatice șiaplicațiile software utilizate pentrufuncționarea Platformei obțin,în mod general,unele Date cu Caracter Personal (așanumitele log files”),a căror transmitere este implicită în utilizarea protocoalelor de comunicare peInternet.

Aceste informațiinu sunt colectate pentru a fi asociate unor persoane identificate, însă,datorită naturii lor, pot permite, prin prelucrarea șiintegrarea cu anumite date stocate de terți,identificarea utilizatorilor. Aceste informațiiinclud adresele IP, ora solicitării, metoda folosită pentru atrimite cererea la server, mărimea fișieruluiobținut în răspuns, precum șialți parametri referitori lasistemul de operare al utilizatorului.

În măsura în care aceste informațiiduc la identificarea unui utilizator, prevederile acestei Politici devinaplicabile.

Scopul prelucrării

Temeiul de prelucrare

Utilizăm aceste date pentru a obține informații statistice anonime privind utilizarea Platformei și pentru a verifica funcționarea corectă a acesteia.

·                Interesul nostru legitim pentru îmbunătățirea Platformei noastre și pentru gestionarea capacităților serverului și pentru păstrarea fără erori a Platformei noastre (art. 6 alin. 1, lit. f RGPD);

·                Îndeplinirea îndatoririlor legale referitoare la aspectele de securitate a sistemelor noastre, inclusiv fără limitare cele rezultate din obligația PrimeRenting de a lua măsuri tehnice și organizatorice adecvate prelucrări de datele cu caracter personal efectuate (art. 6 alin. 1, lit. c RGPD).

2.2.        Crearea unui cont

Pe Platforma noastră avețiposibilitatea de a vă înregistra șicrea un cont. Înacest caz, vom avea nevoie de numele șiprenumele dumneavoastră, nume de utilizator, adresa de e-mail, numărul dumneavoastrăde telefon.

De asemenea, la crearea unui cont vomsolicita și anumite detaliidespre compania pe care o reprezentați.În general,aceste informații nu sunt menite să ducă laidentificarea unui utilizator. În măsura în care acesteinformații duc la identificareaunui utilizator, prevederile acestei Politici devin aplicabile.

Scopul prelucrării

Temeiul de prelucrare

Scopul acestei prelucrări constă în crearea contului, a furnizării Serviciilor noastre prin intermediul Platformei și oferirea de asistenta în folosirea Platformei.

·                Executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6 alin. 1, lit. b RGPD);

2.3.        Plasare Comanda

Pe Platforma noastră avețiposibilitatea de a plasa o Comanda pentru închirierea unui Echipament postat pePlatformă. În cazul în care aplicațila un Anunț, vom prelucra următoarele Datecu Caracter Personal: prenume, nume, e-mail, număr de telefon,adresa la care va fi echipamentul utilizat, precum șiorice alte informații furnizatede dumneavoastră prin utilizarea funcționalitățiide comentarii.

Scopul prelucrării

Temeiul de prelucrare

Scopul acestei prelucrări constă în furnizarea Serviciilor noastre prin intermediul Platformei, în special în finalizarea procesului de plasare a Comenzii.

·                Executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6 alin. 1, lit. b RGPD);

2.4.        Efectuarea plăților

Când efectuațio platăprin intermediul unui ordin de plată, vom utiliza următoarele Date cu CaracterPersonal: prenumele și numele titularuluicontului și contul bancar (în cazulutilizatorilor persoane fizice) șiprenumele și numele persoanei decontact a societății

Scopul prelucrării

Temeiul de prelucrare

Scopul acestei prelucrări constă în furnizarea Serviciilor noastre în special în efectuarea plăților.

·                Executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6 alin. 1, lit. b RGPD);

2.5.        Stabilireaprocesului logistic (contractare transport)

În cazul în care optațipentru contractarea serviciilor de transport, vom prelucra următoarele Date cuCaracter Personal: prenume, nume, e-mail, telefon, adresa la care va fiechipamentul utilizat, semnătură șidate identificare incluse în cartea de identitate: (precum, CNP, serie, număr,valabilitate, adresa domiciliu).

Scopul prelucrării

Temeiul de prelucrare

Scopul acestei prelucrări constă în furnizarea serviciilor de ofertare si contractare transport.

·                Executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6 alin. 1, litb RGPD);

2.6.        Încheierea Contractuluide Închiriere

În procesul de încheiere aContractului de Închiriere, vom prelucra datele menționateîn Contractulde Închiriere.Ca regulă,aceste date se referăla persoane juridice și, ca urmare,nu au ca scop identificarea unei persoane fizice. Cu toate acestea, dacă anumite datesunt Date cu Caracter Personal (prenumele șinumele părțiisau a reprezentantului, telefonul, adresa de email, semnătura) atunciaceastăsecțiune devine aplicabilă.

Scopul prelucrării

Temeiul de prelucrare

Scopul acestei prelucrări constă în încheierea contractului de închiriere dintre Furnizor și Client.

·                Executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6 alin. 1, litb RGPD);

2.7.        Furnizare recenzii și comentarii de către Client

În cadrul Platformei noastre, avețiposibilitatea de a furniza o recenzie sau un comentariu pentru un Furnizor saupentru un echipament. Înacest caz, vom prelucra prenume, numele, precum șiorice alte informații le furnizațiîn mesajul dumneavoastră.

Scopul prelucrării

Temeiul de prelucrare

În această situație, vom folosi Datele dumneavoastră cu Caracter Personal pentru a posta recenzia sau comentariul pe Platformă.

·                Interesul nostru legitim de a asigura încrederea în Platforma noastră (art. 6 alin. 1, lit. f RGPD);

2.8.        Asigurare echipament și asigurare plăți

Pentru asigurarea echipamentelorînchiriate și pentru asigurareaplăților,exista posibilitatea sa prelucram următoarele Date cu Caracter Personal: prenume,nume, e-mail, telefon, adresa la care va fi echipamentul utilizat, semnătură șidate identificare incluse în cartea de identitate (precum, CNP, serie, număr,valabilitate, adresa domiciliu).

Scopul prelucrării

Temeiul de prelucrare

În această situație, vom folosi Datele dumneavoastră cu Caracter Personal pentru a întocmi asigurarea echipamentului sau a plății.

·                Executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6 alin. 1, litb RGPD);

2.9.        Contactarea dumneavoastră de cătrePrimeRenting

Pe parcursul furnizării serviciilornoastre, vom utiliza adresa dumneavoastră de e-mail și/saunumărul dumneavoastră de telefon pentru a vă informa cu privire la oricemodificări intervenite în termenii șicondițiile de utilizare a Platformei șia Furnizorilor și în legătură cuorice alte aspecte legate de executarea contractului dintre PrimeRenting șidumneavoastră.De asemenea, vă vom contacta în legătură cu furnizarea Serviciilor noastre.

Scopul prelucrării

Temeiul de prelucrare

Scopul acestei prelucrări constă în efectuarea de notificări contractuale, în acord cu termenii și condițiile de utilizare a Platformei.

·                Executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6 alin. 1, litb RGPD);

2.10.      Contact

Avețiposibilitatea de a ne contacta în diferite moduri: prin e-mail, prin telefon.În acest caz, vom putea prelucra următoarele Date cu Caracter Personal: nume,prenume, e-mail, telefon șiorice alte informații le furnizațide bunăvoie în momentul în care ne contactați.

Scopul prelucrării

Temeiul de prelucrare

În această situație, vom folosi Datele dumneavoastră cu Caracter Personal doar pentru a vă contacta în legătura cu oferta solicitată sau în legătură cu soluționarea problemei indicate.

·                Temeiul legal pentru această prelucrare constă în executarea unui contract sau pentru a face demersuri la cererea ta înainte de încheierea unui contract. (art. 6 alin. 1, lit. b RGPD);

·                Interesul nostru legitim de a asigura comunicarea cu clienții noștri și de a asigura suportul necesar utilizării Platformei (art. 6 alin. 1, lit. f RGPD);

2.11.      Comunicări comerciale

Avețiposibilitatea de a opta pentru primirea de comunicări comerciale prinintermediul e-mail-ului, a mesajelor SMS sau prin intermediul apelurilortelefonice.

Scopul prelucrării

Temeiul de prelucrare

Daca optați pentru primirea de astfel de mesaje comerciale, vom utiliza adresa dumneavoastră de e-mail și numărul de telefon pentru a vă trimite mesaje comerciale cu privire la activitățile și promoțiile PrimeRenting.

·                Temeiul legal pentru prelucrarea adresei de e-mail și a numărului de telefon în acest scop îl reprezintă consimțământul dumneavoastră. (art. 6 alin. 1, lit. a RGPD).

Putețirevoca acordul prealabil în orice moment șifără costuri, prinutilizarea link-ului de dezabonare indicat în fiecare comunicare comercială.

2.12.      Furnizarea Datelor cu Caracter Personal

Putețirefuza săfurnizați anumite Date cuCaracter Personal (indicate mai sus) dar, într-un astfel de caz, este posibilsă nu puteți beneficia deanumite servicii și funcționalitățiale Platformei, incluzând,dar fără a se limitala crearea unui cont de Utilizator sau contactarea dumneavoastră pentru soluționareaproblemei dumneavoastrășipentru a vă oferi suport.

3.             PRELUCRAREA AUTOMATĂ A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele dumneavoastră cu CaracterPersonal nu vor fi prelucrate în vederea generării unor decizii bazate exclusivpe prelucrarea automată care ar urma să producă efecte juridice asupradumneavoastră sau să vă afecteze într-o măsură semnificativă.

4.             DURATA DE PRELUCRARE

Ca regulă, vom prelucra Dateledumneavoastră cu Caracter Personal pe durata existențeicontului dumneavoastrăîn Platformanoastră.

Datele cu Caracter Personal colectateîn vederea transmiterii de comunicări comerciale vor fi prelucrate până la dataretragerii consimțământului.

În anumite circumstanțe,este posibil săpăstrăm Datele cuCaracter Personal pentru perioade mai lungi de timp, de exemplu în cazul în care suntemobligați să facem acestlucru înconformitate cu cerințele legale, dereglementare, fiscale sau contabile.

De asemenea, am putea păstra Datele cuCaracter Personal pentru perioade mai îndelungate de timp, astfel încât să avemo evidență exactă araporturilor dumneavoastră cu noi în cazul oricăror plângeri sau dacă credem înmod rezonabil că există o perspectivă de litigiu legată de Prelucrarea Datelordumneavoastră cu Caracter Personal sau de tranzacții.

5.             TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu Caracter Personal suntstocate pe serverele partenerilor contractuali care ne ajută să furnizămserviciile noastre.

Putem transfera Datele cu CaracterPersonal, în măsura în care acest lucru este necesar, următoarelor categorii dedestinatari:

·               partenericontractuali;

·               subcontractanți;

·               companii ce oferăservicii de tip curierat;

·               asigurători;

·               companii ce oferăservicii IT;

·               furnizori de produsesoftware sau hardware;

·               companii de studii depiață;

·               companii de marketing;

·               autoritățipublice, instanțe de judecatăsau arbitrale, precum și autoritățicompetente să cerceteze săvârșireade fapte penale.

Aceștidestinatari pot fi situațiîn Uniunea Europeană și/sau în ZonaEconomicăEuropeană. În cazul în care destinatarii sunt situațiîn afaraUniunii Europene și a Zonei EconomiceEuropene, inclusiv în țări care nu sunt recunoscute caasigurândun nivel adecvat de protecție,transferul Datelor cu Caracter Personal se efectuează doar dacă există garanțiiadecvate, înconformitate cu legea aplicabilă. În acest sens, ne bazăm pe mai multe garanții,precum certificatul Privacy Shield sauclauzele contractuale standard emise de Comisia Europeană. Putețiprimi de la noi o listă de destinatari din țări terțe,precum și o copie a dispozițiilorconvenite care asigurăun nivel adecvat de protecțiea Datelor cu Caracter Personal. Pentru orice solicitare în acest sens, vă rugămsă ne contactați la datele decontact menționate mai jos.

6.             SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Securitatea Datelor dumneavoastră cuCaracter Personal este importantă pentru noi. Prin urmare, Datele dumneavoastrăcu Caracter Personal vor fi prelucrate prin aplicarea unor măsuri tehnice șiorganizatorice rezonabile pentru a proteja Datele cu Caracter Personal, precumlimitarea accesului la Datele cu caracter Personal, criptarea sau anonimizareaDatelor cu Caracter Personal, stocarea pe medii securizate. Cu toate acestea, înciuda eforturilor depuse, nu putem garanta întotdeauna eficiențamăsurilor de securitate implementate, șiprin urmare, nu putem garanta în orice moment securitatea Datele cu CaracterPersonal.

7.             DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CUCARACTER PERSONAL

7.1.        Drepturile dumneavoastră

În conformitate cu legislațiaaplicabilă,beneficiați de următoareledrepturi:

Dreptulde acces: Avețidreptul de a obține confirmarea de lanoi căDatele dumneavoastră cu Caracter Personal sunt prelucrate de noi, precum șiinformații privind specificulprelucrăriiprecum: scopul, categoriile de Date cu Caracter Personal prelucrate,destinatarii Datelor cu Caracter Personal, perioada pentru care Datele cuCaracter Personal sunt păstrate, dacă le transferăm în străinătate șicum le protejăm,drepturilor dumneavoastră, dreptul de a depune o plângere în fațaautoritățiide supraveghere, de unde am obținutDatele cu Caracter Personal.

Dreptulla rectificare: Aveți posibilitatea de a solicitarectificarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal, cu condițiasăfie respectate cerințele legaleaplicabile. În eventualitatea unor erori, după notificare, vom corecta imediatDatele dumneavoastră cu Caracter Personal.

Dreptulla ștergere:În anumite cazuri, aveți posibilitateade a solicita ștergerea Datelor cuCaracter Personal, respectiv: (i) acesteanu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat șile prelucrăm;(ii) ațiretras consimțământul pentruprelucrarea Datelor cu Caracter Personal șinoi nu mai putem prelucra Datele cu Caracter Personal în baza altor temeiurilegale; (iii) Datele cu CaracterPersonal sunt prelucrate contrar legii; (iv)dați curs unui drept legal de a vă opune.Nu avem obligația de a ne conformasolicităriidumneavoastră de ștergere în cazul în careprelucrarea Datelor cu Caracter Personal este necesară pentrurespectarea unei obligații legale, saupentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. De asemenea,existășialte circumstanțe în care nusuntem obligați să respectăm această solicitareade ștergere a Datelor cu CaracterPersonal.

Restricționarea prelucrării:Puteți solicita să restricționăm prelucrareaDatelor dumneavoastră cu Caracter Personal în următoarele situații:(i) în cazul în care contestațicorectitudinea Datelor cu Caracter Personal, pentru o perioadă care ne permitesă verificăm exactitatea Datelor cu Caracter Personal în cauză; (ii) în cazul în care prelucrarea esteilegală, și vă opunețiștergeriiDatelor cu Caracter Personal, solicitând în schimbrestricționarea utilizării lor; (iii) în cazul în care nu mai avemnevoie de Datele cu Caracter Personal în scopul prelucrării, dar ni le solicitațipentru o acțiune în instanță; (iv) în cazul în care v-ațiopus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturilenoastre legitime ca operator prevalează asupra celor ale persoanei vizate.Putem continua să folosim Datele cu Caracter Personal în urma unei solicităride restricționare, în cazul în care: (i) avem consimțământuldumneavoastră;(ii) pentru a constata, exercita sauasigura apărarea unui drept în instanță; sau (iii) pentru a proteja drepturile uneialte altei persoane fizice sau juridice.

Dreptulla portabilitatea datelor: În măsura în care Datelecu Caracter Personal sunt prelucrate în baza consimțământuluidumneavoastră sau pentru executarea contractului șiprelucrarea se face prin mijloace automate, avețidreptul ca Datele dumneavoastră cu Caracter Personal să vă fie furnizateîntr-un format structurat, utilizat în mod curent șicare poate fi citit automat șiaveți dreptul de a transmite acesteDate cu Caracter Personal altui operator. Acest drept nu afectează în modnegativ drepturile și libertățilecelorlalți.

Dreptulla opoziție:În anumite situații, precum atunci când prelucrăm Dateledumneavoastră cu Caracter Personal pe baza unui interes legitim, avețidreptul de a vă opune prelucrării Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal decătre noi. În caz de opozițienejustificată, PrimeRenting esteîndreptățită săprelucreze încontinuare Datele cu Caracter Personal.

Dreptulde a vă opune primirii de mesaje comerciale:De asemenea, vă puteți opune laprelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal în scopul trimiterii demesaje comerciale.

Revocareaconsimțământului:În măsura în care prelucrăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal întemeiul consimțământului dumneavoastră,puteți revoca oricând consimțământul, fără a afectalegalitatea prelucrăriibazate pe consimțământ înainte deretragerea acestuia.

Procesuldecizional individual automatizat: Avețidreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată,inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice în privințadumneavoastră sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. Acestdrept nu este aplicabil în cazul în care decizia: (i) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contractîntre dumneavoastră și noi; (ii) este autorizată de lege careprevede și garanțiiadecvate pentru drepturile șilibertățiledumneavoastră;(iii) are la bază consimțământuldumneavoastrăexplicit.

Dreptulde a vă adresa autorității de supraveghere:Aveți dreptul de a depune o plângereînaintea Autorității Naționalepentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal(ANSPDCP”)în legătură cu orice încălcare a drepturilor dumneavoastră privind prelucrareaDatelor dumneavoastră cu Caracter Personal. Datele de contact ale ANSPDCP sunt:B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal010336 București, Romania; e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

7.2.        Exercitarea drepturilor dumneavoastră

Pentru a afla mai multe despre modulîn care puteți exercita drepturilemenționate mai sus, vă rugăm să necontactați la adresa de e-mailprivacy@primerenting.com.

Verificareaidentității:Acordăm cea mai mare atențieconfidențialitățiituturor Datelor cu Caracter Personal șine rezervămdreptul de a văverifica identitatea încazul încare faceți o cerere cu privirela Datele cu Caracter Personal.

Taxe:Ca regulă, vă puteți exercitadrepturile dumneavoastrăîn mod gratuit.Cu toate acestea, ne rezervăm dreptul de a solicita o taxă rezonabilă în cazulîn care cererile dumneavoastră sunt în mod vădit nefondate sau excesive, înspecial din cauza caracterului lor repetitiv.

Timpde răspuns: Depunem tot efortul pentru a răspundesolicitărilor dumneavoastră în cel mult o lună de la primirea solicitării.Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ținându-se seamade complexitatea și numărul cererilor,caz încare văvom informa cu privire la orice astfel de prelungire si cu privire la motiveleîntârzierii.